Tjänsteresor i Region Stockholm

Vad är tjänsteresor?

För dig som är anställd inom Region Stockholm finns tjänsteresor med taxi. Du reser med upphandlad taxileverantör till ett bättre pris än om du skulle resa med privat taxi. För att kunna genomföra en tjänsteresa behöver du tjänsteresekort.

Du får inte använda en tjänsteresa för att skicka bud, utan måste själv åka med i bilen.

Ansök om tjänsteresekort

Beställ tjänsteresekort genom att fylla i blanketten som du hittar längre ned på sidan. Du kan antingen skriva ut blanketten, fylla i den och skicka in den till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm eller så kan du fylla i blanketten elektroniskt, skriva ut den, skriva under den och skanna in den. Skicka den sedan till tjansteresor@sl.se.

Beställ tjänsteresor 

För att beställa tjänsteresor ringer du till något av nedanstående taxibolag och beställer din tjänsteresa. Tala om ditt kortnummer. 

Sverigetaxi  020-33 66 99
Taxi Kurir  08-744 94 95
Taxi Stockholm  08-612 00 00

Du kan också resa utan att förbeställa genom att ta en ledig taxibil på gatan. Taxin måste tillhöra ett av de taxiföretag som Region Stockholm har avtal med (se ovan). Taxin har då en dekal med färdtjänstens logotyp på ett sidofönster. Säg att det är en tjänsteresa och ge kortet till föraren vid resans start.

Skriv upp adresserna du reser mellan. Adresserna står nämligen inte med på fakturorna. 

Borttappade kort 

Tjänsteresekortet är en värdehandling som du och din organisation ansvarar för, och ni har ett betalningsansvar för resor som utförs. Om du blir av med ditt kort måste du anmäla förlusten via e-post: tjansteresor@sl.se eller till Kundservice för färdtjänst och sjukresor på telefonnummer 08-720 80 80. Ni riskerar annars att behöva betala för resor som utförs med det förlorade kortet.

Ändra fakturaadress

För att ändra fakturaadressen skickar ni ett mejl till tjansteresor@sl.se. Skriv vilket kortnummer ni har och vilken er nya fakturaadress är. 

Faktura

En gång i månaden skickas en faktura på de resor som har hunnit rapporterats till oss från taxibolagen. Fakturan innehåller datum och tid men inte adresserna du rest mellan. Dem får du själv notera. Det går inte i efterhand att ta fram adresser eller kvittokopior. Fakturan skickas till den adress som noterades i samband med utskicket av kortet.

Har du frågor eller synpunkter om tjänsteresor?

Ring kundservice på telefonnummer 08-720 80 80 helgfri vardag 7—20 eller skicka e-post till tjansteresor@sl.se.
Du kan även använda kontaktformuläret som du hittar längre ned på sidan fardtjansten.regionstockholm.se/kundservice. 

Det finns även en folder om tjänsteresor att ladda ner som pdf. 

Res enkelt och hållbart med SL

Resor med SL är oftast det snabbaste och enklaste sättet att ta sig fram i Stockholm. Samtidigt bidrar du till en bättre miljö.

Du kan köpa vilka SL-biljetter du vill, till exempel årskort, reskassa eller enkelbiljetter och betala mot faktura. Biljetterna kan till exempel ligga i receptionen eller liknande, så att det är lätt att hämta för den som behöver. Läs mer på sl.se/foretag.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Målsättningen är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter eller annan viktig information till Färdtjänsten. Vi har vidtagit rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All hantering av personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning samt de interna riktlinjer och rutiner som gäller inom Färdtjänstsektionen vid Region Stockholm.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra leverantörer. Hanteringen av dina personuppgifter hos leverantören regleras i ett särskilt avtal för att säkerställa att dina personuppgifter är trygga. Leverantören får inte använda dina personuppgifter i någon annan del av sin verksamhet.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter eller till någon annan tredje part där vi är skyldiga att göra det enligt lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering (det vill säga för analys av dina preferenser, intressen, eller liknande).

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att:

 • Få information om vilka personuppgifter och för vilket ändamål som vi behandlar dessa.
 • Begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar.

Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi:

 • raderar dina personuppgifter
 • begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kan inte radera dina uppgifter om vi behöver dem i vår myndighetsutövning eller om vi är skyldiga enligt lag att spara dem.

Synpunkter på hanteringen av personuppgifter

Om du har synpunkter och klagomål på Färdtjänstens hantering av dina personuppgifter kan du i första hand kontakta dataskyddsombudet, kontaktinformation.

Postadress:
Trafikförvaltningen
Dataskyddsombudet
105 73 Stockholm

E-postadress: dataskyddsombudet@sl.se

Du kan även lämna ditt klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten:

Integritetskyddsmyndighetens kontaktuppgifter

Frågor om personuppgiftsbehandlingen

Om du har några frågor om hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice eller vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet har till uppgift att informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom Färdtjänsten.

Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter.

För att begära ut ett registerutdrag eller begära radering av dina personuppgifter kontaktar du vår kundservice på telefon 08 – 720 80 80. 

Du kan också kontakta dataskyddsombudet på följande adresser.

Postadress:
Trafikförvaltningen
Dataskyddsombudet
105 73 Stockholm                                

E-postadress: dataskyddsombudet@sl.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter när vi hanterar ärenden om tjänsteresekort

I Region Stockholm har Färdtjänsten ansvar för att utfärda tjänsteresekort. När du har kontakt med Färdtjänsten behöver vi hantera personuppgifter om dig som resenär med tjänstekort. Vi har ett stort ansvar för att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att kunna säkerställa en fungerande och säker verksamhet, och samtidigt skydda din integritet. De personuppgifter vi behandlar ska endast vara åtkomliga för de som har ett berättigat behov av dem. Vi har rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt.

Trafiknämnden är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom färdtjänstens verksamhet.

Här finns information om vilka av dina personuppgifter som Färdtjänsten behandlar, i vilka sammanhang som vi behöver hantera personuppgifter om dig och hur vi hanterar uppgifterna.

Varför hanterar Färdtjänsten mina personuppgifter?

Färdtjänstens ändamål med personuppgiftsbehandlingarna är att:

 • hantera beställningar av tjänsteresekort
 • hantera och administrera beställningar av tjänsteresor med taxi om du beställer taxin genom färdtjänstens beställningscentral
 • ge service åt resenärer genom att ge dem tillgång till information och hantera kundserviceärenden
 • följa upp att resenärer använder tjänsteresekortet enligt lagar och riktlinjer.

Vilka personuppgifter hanterar Färdtjänsten?

I ärenden om färdtjänst behandlar vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress och telefonnummer till kortinnehavarens tjänsteställe
 • Tjänsteresekortsnummer

Om resan beställs via färdtjänstens beställningscentral omfattas även:

 • adressuppgifter från utförda tjänsteresor samt uppgifter om datum och tid för resan.
 • Taxiförarlegitimationsnummer (TFL-nummer).

Personuppgifterna som vi behandlar har vi fått från den som beställer tjänsteresekort. Vi får även uppgifter om beställda och utförda resor från våra trafikleverantörer och beställningscentraler om resan beställts genom färdtjänstens beställningscentral.

Med vilken laglig grund behandlar Färdtjänsten personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel Lag om färdtjänst, Förvaltningslag, Arkivlag, Bokföringslag, Offentlighets- och sekretesslag och Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) som är en EU-gemensam förordning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Enligt Dataskyddsförordningen får personuppgifter endast samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål vilka måste ha en så kallas rättslig grund.

När du beställer ett tjänsteresekort ingår du ett avtal med Regionen. För att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter vid hanteringen av tjänsteresekort. 

Hur länge sparar färdtjänsten mina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för ska de tas bort.

Inkomna kundserviceärenden så som allmänna frågor, klagomål och adressändringar med mera tas bort efter tre år. Inspelade telefonsamtal till kundservice, beställningscentralen och talsvar tas bort efter 29 dygn.

Fakturakopior, underlag för fakturor, utbetalningsunderlag och andra ekonomihandlingar som behövs vid kontroll av bokföringsuppgifter och skatteunderlag tas bort efter tio år. Återbetalnings- och krediteringsärenden som innehåller kvitton och ekonomiska verifikationer tas bort efter tio år.

Om du beställt resan genom färdtjänstens beställningscentral så behandlas och sparas uppgifter om beställda och utförda tjänsteresor (datum och tid för resan, avrese- och destinationsadress) i sju år. Uppgifter om koordinater som visar var taxibilen befunnit sig under en färdtjänstresa tas bort ett år efter att resan utförts.

Ärenden av varaktig betydelse för verksamheten bevaras. 

Vem får ta del av mina personuppgifter?

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen begränsas inte av dataskyddsförordningen. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Om du beställer din tjänsteresa genom färdtjänstens beställningscentral så måste vi dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden för att kunna ordna transporter.

Kundservice för färdtjänst och sjukresor får ta del av de uppgifter som de behöver för att kunna hjälpa resenärer med kundtjänstärenden. Releasy Customer Management AB bedriver kundtjänsten på vårt uppdrag och är vårt personuppgiftsbiträde. Färdtjänstnämnden är personuppgiftsansvarig och Releasy behandlar personuppgifter enligt avtal.

Till våra anlitade taxibolag och beställningscentraler lämnar vi ut de uppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna planera och genomföra resorna. De taxiåkerier och beställningscentraler som vi har avtal med är våra personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifterna på uppdrag av Färdtjänstnämnden.

Vi lämnar ut personuppgifter till det personuppgiftsbiträde som trycker och skickar ut fakturor. I den händelse att ett betalningsärende leder till ett inkassokrav så lämnas de personuppgifter som finns på fakturan till det företag, som vårt personuppgiftsbiträde, sköter inkassohanteringen.

Vi är skyldiga att enligt lag lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter som Socialtjänsten, Försäkringskassan, Polismyndigheten och förvaltningsdomstolar om dessa begär detta.

Överför ni mina uppgifter till länder utanför EU/EES-området?

Om du ringer till färdtjänstens beställningscentral och beställer en resa så överförs dina uppgifter om resan till våra beställningscentraler i Senegal och Moldavien.

Varje gång vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/ESS så ser vi till att det sker på ett säkert sätt. Senegal och Moldavien är länder som godkänt Europarådets konvention om skydd för enskilda vid databehandling av personuppgifter. Detta innebär att länderna och företaget har en tillräcklig skyddsnivå när de behandlar personuppgifter.

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

Det finns inga artiklar att visa.